CONFORM DE WGBO

Privacy en dossier

Uw privacy

WGBO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacy & dossier

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevensgebruik

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaarplicht

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.

Wij waken over

Uw privacy

Mesologie Zeist handelt volgens de:

 • Richtlijnen en gedragscode NVVM
 • Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)
 • Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Zorgnota en privacyverklaring

Zorgnota declareren

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar verlangd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum;
 • De datum van het consult en declaratienummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie’;
 • De kosten van het consult.

Formulier privacyverklaring

Het formulier wordt u toegestuurd samen met het intakeformulier, maar u kunt het hier ook downloaden (formulier privacyverklaring, PDF). U kunt het uitdraaien, ondertekenen en meenemen naar de praktijk. Mocht u geen printer hebben, dan zijn er ook formulieren in de praktijk aanwezig.

Bij het tekenen van dit document geeft u mij tevens toestemming om gegevens zoals bijvoorbeeld een nota of andere informatie per e-mail te versturen.

EEN BREDE KIJK OP JOUW GEZONDHEID

Mesologie Zeist

Bezoekadres

Mesologie Zeist
Utrechtseweg 97

3702 AA Zeist

Contactgegevens

Marita van Amstel
info@mesologiezeist.nl

06 112 60 565